Política de Privadesa

La present política de privacitat té per objecte informar els usuaris del web eudan.eus (en endavant, el «web») de l'empresa EUDAN Koop. Elk. Txikia (en endavant, «EUDAN»), sobre el tractament de les dades personals que es recullen a través de la mateixa.

Dades del responsable del tractament:

  • Nom: EUDAN Koop. Elk. Txikia
  • CIF: F10924108
  • Correu electrònic: info@eudan.eus

 

Quines dades personals es recullen i amb quina finalitat?

EUDAN recull dades dels usuaris del web amb la finalitat de donar a conèixer els serveis de l'empresa i facilitar un mitjà de contacte a potencials clients. Per a això, es poden recollir les següents dades:

  • Dades personals que els usuaris proporcionen a través del formulari de contacte, com ara nom, correu electrònic i missatge.

 

Com es tracten les dades personals?

Les dades personals recollides a través del web es tractaran de manera confidencial i s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats indicades en l'apartat anterior. No es compartiran dades de potencials clients amb tercers, excepte obligació legal.

En el cas de les dades de trànsit web, s'explotaran únicament per millorar els propis productes d'EUDAN i mai es cediran a tercers. En el cas de les dades personals recollides en el formulari de contacte, s'utilitzaran exclusivament per posar-nos en contacte amb els potencials clients.

 

Durant quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals recollides a través del web es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals es van recollir. Un cop complertes aquestes finalitats, es procedirà a la supressió de les dades.

 

Com es protegeixen les dades personals?

EUDAN ha adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i integritat de les dades personals recollides a través del web, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

Quins són els drets dels usuaris respecte a les seves dades personals?

Els usuaris del web tenen dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament i a la portabilitat dels mateixos, en els termes previstos per la normativa de protecció de dades.

Per exercir aquests drets, l'usuari pot enviar un correu electrònic a l'adreça indicada a l'apartat «Contacte».

Jurisdicció i llei aplicable:

La present política de privacitat es regeix per la legislació espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l'accés o ús del web, les parts acorden sotmetre's als jutjats i tribunals de Vitòria-Gasteiz, renunciant a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

Última actualització:

La present política de privacitat ha estat actualitzada per última vegada el 19-04-2023.